Algemene Verkoopvoorwaarden van Lekkerkerker Food B.V. 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30104833

 1. Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende termen het navolgende verstaan:

  • Afnemer: iedere (rechts)persoon die aan Lekkerkerker Food verzoekt één of meer Producten te leveren die ingaat op een aanbieding van Lekkerkerker Food of een order plaatst bij Lekkerkerker Food ongeacht of uiteindelijk een Overeenkomst tot stand komt;
  • Lekkerkerker Food: De Zuivelmakers Beheer B.V. hodn Lekkerkerker Food gevestigd te Lopik of een andere onderneming van de Lekkerkerker Groep die deze voorwaarden gebruikt;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lekkerkerker Food en Afnemer;
  • Producten: alle producten of diensten die door Lekkerkerker Food worden verkocht of geleverd.
 2. Toepasselijkheid
  1. Op alle aanbiedingen van Lekkerkerker Food en alle Overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen Lekkerkerker Food en Afnemer zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. 

  2. Afwijkende en/of aanvullende bedingen zijn slechts van toepassing indien en voorzover deze door Lekkerkerker Food uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

  3. De toepasselijkheid van de algemene en/of andere voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

  4. Door een Overeenkomst aan te gaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn stemt Afnemer in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige Overeenkomsten, ook als dit niet expliciet wordt vermeld.
  5.  Lekkerkerker Food behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen. Lekkerkerker Food zal zulke wijzigingen meedelen aan Afnemer door Afnemer de gewijzigde algemene voorwaarden toe te sturen [en de gewijzigde algemene voorwaarden op de website https://lekkerkerkerfood.nl/nl/algemene-voorwaarden. Afnemer kan de gewijzigde algemene voorwaarden binnen 30 dagen afwijzen door middel van een kennisgeving aan Lekkerkerker Food. Indien Afnemer de gewijzigde algemene voorwaarden niet binnen deze termijn afwijst, zullen zij van kracht worden bij het verstrijken van deze termijn.  
 3. Aanbiedingen en totstandkoming en opzegging
  1. Overeenkomsten Alle aanbiedingen van Lekkerkerker Food zijn vrijblijvend.
  2. Prijsopgaven van Lekkerkerker Food zijn herroepbaar en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
  3. De Overeenkomst komt eerst tot stand indien en zodra de order van Afnemer door Lekkerkerker Food schriftelijk wordt bevestigd en uitsluitend conform deze bevestiging, dan wel, indien eerder, op het moment dat Lekkerkerker Food aan de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. Eventueel van deze algemene voorwaarden afwijkende, eerder gemaakte, afspraken, die niet door Lekkerker Food schriftelijk aan Afnemer zijn bevestigd, komen bij de totstandkoming van de Overeenkomst te vervallen. 
  4. De bepalingen in een Overeenkomst zijn slechts van toepassing op de desbetreffende Overeenkomst en de Producten waarop deze betrekking heeft. 
  5. Ingeval de Overeenkomst als een duurovereenkomst voor onbepaalde termijn moet worden aangemerkt, dient bij de opzegging van deze Overeenkomst door Afnemer een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te worden genomen indien sprake is van een looptijd tot 1 jaar en een opzegtermijn van tenminste 6 maanden indien sprake is van een looptijd van deze Overeenkomst van 1 jaar of meer.    
 4. Prijs
  1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, opslagen, belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Producten, de kosten van emballage, het transport en de transportverzekering.  
  2. Prijzen vastgesteld op basis van geschatte of verwachte hoeveelheden kunnen door Lekkerkerker Food worden verhoogd indien de tijdens de aangegeven periode daadwerkelijk gekochte hoeveelheden kleiner zijn dan de geschatte of verwachte hoeveelheden.
  3. Tenzij is overeengekomen dat de prijzen vaste prijzen betreffen, is het Lekkerkerker Food toegestaan de prijs van de nog te leveren Producten te verhogen, indien de factoren die de kostprijs bepalen aan stijging onderhevig zijn geweest. Deze factoren betreffen onder meer: grondstoffen en hulpmiddelen, energie, door Lekkerker Food van derden verkregen producten, lonen, salarissen, sociale premies, overheidslasten, vrachtkosten en verzekeringspremies. Lekkerkerker Food zal Afnemer op de hoogte stellen van de betreffende stijgingen. Indien sprake is van een prijsstijging van meer dan vijf procent kan Afnemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving dat de prijzen zijn verhoogd de bestelling annuleren.  
 5. Levering
  1. De levertijd gaat in op het moment van tot stand komen van de Overeenkomst, is slechts bij benadering gegeven en geldt nimmer als een fatale termijn. De verplichting tot levering kan worden opgeschort zolang Afnemer nog aan enige voorwaarde voor de uitvoering van de Overeenkomst, zoals een eventueel overeengekomen (deel)betaling, moet voldoen. De levertijd wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst door niet aan Lekkerkerker Food te wijten omstandigheden wordt vertraagd of bemoeilijkt. Behoudens tegenbewijs door Afnemer wordt de duur van de verlenging van de levertijd vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van niet aan Lekkerkerker Food te wijten omstandigheden.
  2. Afnemer is na het verstrijken van de overeengekomen levertijd gerechtigd Lekkerkerker Food een nieuwe redelijke termijn van tenminste 30 dagen aan te zeggen. Indien Lekkerkerker Food niet levert binnen deze termijn van 30 dagen, heeft Afnemer als enige en uitsluitend rechtsmiddel de mogelijkheid om de niet uitgevoerde onderdelen van de Overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na die overschrijding, tenzij sprake is van overmacht (zie artikel 12).
  3. Deelleveringen zijn toegestaan. 
  4. Afnemer is gehouden tot volledige afname van de Producten op het moment waarop Lekkerkerker Food deze Producten aanbiedt. Wanneer de Producten niet alsdan door Afnemer worden afgenomen, is Lekkerkerker Food bevoegd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan. Na een periode van 2 weken na het verstrijken van de levertijd is Lekkerkerker Food bevoegd tot verkoop van deze Producten aan een derde. Een eventuele lagere opbrengst en de extra kosten die Lekkerkerker Food moet maken komen voor rekening van Afnemer, onverminderd de overige rechten van Lekkerkerker Food.
  5. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, levert Lekkerkerker Food de Producten af fabriek" (Ex Works, Incoterms meest recente versie). 
 6. Risico- en eigendomsovergang
  1. Het risico voor de Producten gaat over op Afnemer op het moment van levering.
  2. Alle door Lekkerkerker Food geleverde Producten blijven eigendom van Lekkerkerker Food tot aan het moment van volledige voldoening van al hetgeen Lekkerkerker Food uit welken hoofde ook van Afnemer te vorderen heeft.
  3. Totdat betaling voor de Producten volledig heeft plaatsgevonden, is Afnemer uitsluitend gerechtigd de Producten te gebruiken voor zover dit voor zijn normale bedrijfsvoering vereist is en zal Afnemer voor zover mogelijk: (i) de Producten gescheiden houden en duidelijk herkenbaar houden; (ii) Lekkerkerker Food onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele vorderingen van derden die gevolgen kunnen hebben voor de Producten; en (iii) de Producten afdoende verzekeren.  
 7. Transport, emballage en afwijkende hoeveelheid
  1. Indien in afwijking van artikel 5.5 van deze voorwaarden is overeengekomen dat Lekkerkerker Food zal zorgdragen voor het transport van de Producten, wordt, indien daarvoor geen nadere aanwijzing door Afnemer aan Lekkerkerker Food is verstrekt, de wijze van transport verzending, verpakking e.d. door Lekkerkerker Food bepaald.
  2. Pallets, containers en andere hulpmiddelen bij het transport die niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik, blijven eigendom van Lekkerkerker Food, ook indien Afnemer daarvoor statiegeld betaalt. Afnemer is gehouden deze op eerste verzoek van Lekkerkerker Food aan Lekkerkerker Food te retourneren, waarvan de kosten voor rekening van Afnemer komen.
  3. Afnemer mag de pallets, containers en hulpmiddelen als bedoeld in artikel 7.2 niet op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen of voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor zij bestemd zijn.
  4. Indien en voorzover Lekkerkerker Food de pallets, containers en andere hulpmiddelen beschadigd terugontvangt vindt geen vergoeding of creditering van statiegeld plaats. Indien en voorzover de omvang van de schade aan de pallets, containers en/of andere hulpmiddelen het bedrag van het statiegeld overschrijdt, is Afnemer gehouden het meerdere boven dat bedrag aan Lekkerkerker Food te vergoeden.
  5. Wanneer de geleverde hoeveelheid Producten afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid zal Lekkerkerker Food Afnemer factureren in overeenstemming met de blijkens de vrachtbrief geleverde hoeveelheid. Lekkerkerker Food schiet niet tekort in de nakoming van de Overeenkomst indien de totaal geleverde hoeveelheid minder dan 5% afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid.
 8. Reclame
  1. Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na levering te inspecteren, onder meer op gebrekenvan de Producten wat betreft (i) de geur, smaak, kleur en structuur, (ii) de verpakking (primair en secundair) en de codering. . Afnemer zal in verband hiermee voor zover mogelijk ook een monster nemen.
  2. Gebreken moeten door Afnemer schriftelijk binnen 2 werkdagen na levering aan Lekkerkerker Food worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Afnemer jegens Lekkerkerker Food ter zake vervalt.
  3. Verborgen gebreken dienen, op straffe van verval van iedere aanspraak van Afnemer jegens Lekkerkerker Food ter zake, uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat deze zijn ontdekt, schriftelijk aan Lekkerkerker Food te worden gemeld, doch in elk geval uiterlijk voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum dan wel, indien dit eerder is, uiterlijk binnen 2 maanden na de desbetreffende levering van de Producten.
  4. Alle klachten moeten een nauwkeurige beschrijving van het (beweerde) gebrek bevatten. Klachten of het instellen van een vordering op enige andere wijze ontslaan Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.
  5. Elke aanspraak van Afnemer jegens Lekkerkerker Food vervalt indien de desbetreffende Producten door of namens Afnemer ondeugdelijk, of in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden of door of namens Lekkerkerker Food gegeven instructies, zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen.
  6. In geval van een gerechtvaardigde en tijdige reclame met betrekking tot een gebrekkig Product, zal Afnemer uitsluitend gerechtigd zijn tot ofwel kosteloze vervanging van de Producten door Lekkerkerker Food ofwel creditering van de aanschafwaarde van de gebrekkige Producten, dit in onderling overleg tussen partijen en onder schriftelijke vastlegging.
 9. Aansprakelijkheid
  1. In alle gevallen waarin Lekkerkerker Food gehouden is tot schadevergoeding, is deze schadevergoeding per kalenderjaar beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale waarde van alle facturen (exclusief BTW) betaald door Afnemer onder de Overeenkomst met betrekking tot de relevante Producten in dat kalenderjaar, of, indien de schade gedekt is door een verzekering van Lekkerkerker Food, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
  2. Lekkerkerker Food is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies van inkomsten of winst, verlies van zaken of klanten, verlies van goodwill, gebruiksderving, toegenomen kosten van de werkzaamheden, opgelegde boetes of punitieve schadevergoedingsverplichtingen, schade als gevolg van niet-tijdige leveringen, reputatieschade, of enige indirecte of gevolgschade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst.
  3. De beperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Lekkerkerker Food.
  4. Wanneer functionarissen, werknemers en/of hulppersonen van Lekkerkerker Food ter zake van (de uitvoering van) de Overeenkomst kunnen worden aangesproken, kunnen deze personen een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van deze algemene voorwaarden of van enige andere wettelijke of contractuele bepaling Lekkerkerker Food een beroep kan doen.
 10. Aansprakelijkheid Afnemer, vrijwaring en Recall
  1. Niet-nakoming door Afnemer van de Overeenkomst danwel niet naleving van andere instructies of voorschriften van Lekkerkerker Food waaruit schade voor Lekkerkerker Food voortvloeit, verplicht Afnemer tot vergoeding van alle daardoor aan Lekkerkerker Food toegebrachte schade daaronder begrepen schade door aantasting van de naam en reputatie van Lekkerkerker Food.
  2. Afnemer vrijwaart Lekkerkerker Food voor alle aanspraken van derden zoals wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Product dat door Lekkerkerker Food aan Afnemer is geleverd, behoudens indien en voor zover Afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Lekkerkerker Food jegens Afnemer.
  3. Indien een van partijen bekend wordt met een gebrek aan de Producten (inclusief verpakkingen), dan dient deze partij de andere partij onmiddellijk daarover te informeren, onder vermelding van: a. het soort gebrek; b. de getroffen Producten, c. alle andere informatie die van belang kan zijn. Partijen zullen vervolgens in overleg alle gezien de omstandigheden noodzakelijke maatregelen nemen. De te nemen maatregelen kunnen onder andere inhouden dat leveringen worden stopgezet, dat de voorraden van Producten (al dan niet bij Afnemer of klanten van Afnemer) worden geblokkeerd en/of dat een recall zal plaatsvinden. Slechts Lekkerkerker Food is gerechtigd de beslissing te nemen of en welke van deze maatregelen genomen zullen worden en hoe de uitvoering ervan zal plaatsvinden. Afnemer dient alle redelijke medewerking bij de uitvoering van deze maatregelen te verlenen. Afnemer is verplicht alle informatie omtrent daadwerkelijk of eventueel te nemen maatregelen geheim te houden.
 11. Betaling en zekerheid
  1. Lekkerkerker Food is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of contante betaling van de te leveren Producten te vorderen en/of zekerheidstelling voor de betaling daarvan te verlangen. Afnemer is verplicht daaraan te voldoen.
  2. Betaling dient te geschieden in de valuta vermeld op de factuur op het overeengekomen tijdstip of, indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum. 
  3. Indien Afnemer niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en zijn alle vorderingen van Lekkerkerker Food op Afnemer onmiddellijk opeisbaar, en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in.
  4. Alle buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op Afnemer komen voor rekening van Afnemer. 
  5. Elke betaling door Afnemer wordt geacht te zijn een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, anders is vermeld.
  6. Het is Afnemer niet toegestaan enige al dan niet betwiste schuld aan Lekkerkerker Food te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Lekkerkerker Food aan Afnemer. Voorts is Afnemer niet gerechtigd om de betaling van enige schuld aan Lekkerkerker Food op te schorten. 
 12. Overmacht
  1. Iedere partij heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, of anderszins, als gevolg van omstandigheden die niet aan die partij kunnen worden toegerekend, onmogelijk of niet tijdig kan worden nagekomen.
  2. Onder overmacht aan de zijde van Lekkerkerker Food, wordt, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, mede, doch niet uitsluitend verstaan: staking en uitsluiting, uitzonderlijk hoog ziekteverzuim, gebrek aan grondstoffen, materiële prijsverhogingen van grondstoffen of energie, het verlopen, intrekken of niet verlengen van benodigde vergunningen, certificaten, licenties en dergelijke, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, communicatie- of transportstoringen, buitengewone weersomstandigheden, dierziekten, quarantaine beperkingen, ongevallen, bedrijfsstoringen en radioactieve straling.
  3. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel eenzijdig te ontbinden, zonder over en weer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 13. Ontbinding
  1. Indien en zodra Afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn faillissement of surseance van betaling aanvraagt of een daartoe strekkend verzoekschrift wordt ingediend, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, ophoudt met zijn bedrijfsactiviteiten of zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, een onderhands akkoord aanbiedt of anderszins blijkt geeft insolvabel te zijn, de zeggenschap over zijn onderneming overdraagt of deze aan een derde wordt overgedragen, zijn rechten uit de Overeenkomst aan een derde overdraagt, beslag op (een deel van) diens activa wordt gelegd dan wel in geval van een situatie waarin Lekkerkerker Food goede redenen heeft eraan te twijfelen of Afnemer zijn verplichtingen jegens Lekkerkerker Food wel zal nakomen, is Lekkerkerker Food, zonder afbreuk te doen aan enige rechten en rechtsmiddelen welke Lekkerkerker Food eventueel heeft of ten dienste staan van Lekkerkerker Food uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, gerechtigd  de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, rente en schade te vorderen en worden alle bedragen die Lekkerkerker Food nog van Afnemer te vorderen heeft, terstond opeisbaar. Onder deze schade wordt ook verstaan de kosten van unieke grondstoffen en verpakkingsmaterialen specifiek ingekocht door Lekkerkerker Food voor de te leveren Producten. 
  2. Lekkerkerker Food is gerechtigd de Overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien een overeenkomst met een toeleverancier of opdrachtnemer om welke reden dan ook wordt beëindigd of om andere redenen niet door haar of haar toeleverancier dan wel opdrachtnemer wordt uitgevoerd waardoor Lekkerkerker Food de Producten niet, dan wel niet (tijdig) op de voor haar gebruikelijke wijze kan produceren c.q. leveren. In dat geval is Lekkerkerker Food slechts gehouden tot vergoeding dan wel creditering van de eventueel door haar in rekening gebrachte verkoopprijs onder teruggave door Afnemer van het reeds geleverde. 
  3. Indien partijen een minimale bestelhoeveelheid (MOQ) overeen zijn gekomen en Afnemer over een periode van 3 aaneengesloten maanden geen bestelling boven de MOQ plaatst, heeft Lekkerkerker Food het recht om de Overeenkomst te beëindigen. In dit geval worden eventuele kosten van grondstoffen en verpakkingsmaterialen welke specifiek door Lekkerkerker Food zijn ingekocht in verband met de aan Afnemer te leveren Producten door Afnemer aan Lekkerkerker Food vergoed.
 14. Vervaltermijn 
  1. Iedere rechtsvordering tegen Lekkerkerker Food vervalt door het enkele verloop van een jaar na het moment van levering of het moment dat levering had moeten plaatsvinden. 
 15. Industriële en intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten berusten en blijven berusten bij Lekkerkerker Food. Er gaan door de Overeenkomst of de levering van een Product geen industriële of intellectuele eigendomsrechten over op Afnemer noch wordt aan Afnemer ten aanzien van deze intellectuele en industriële eigendom, een licentie verstrekt zelfs indien de Producten specifiek voor Afnemer zijn ontworpen, ontwikkeld of geproduceerd.
  2. Indien Afnemer vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht van Lekkerkerker Food of indien een derde enige aanspraak jegens Afnemer maakt in verband met die intellectuele en industriële eigendomsrechten, zal Afnemer Lekkerkerker Food daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Afnemer zal alle in redelijkheid te verlangen medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van de inbreukmakende handeling of het geschil.
 16. Geheimhouding
  1. Afnemer zal, en Afnemer zal ervoor zorgdragen dat zijn functionarissen, werknemers, agenten, onderaannemers en enige andere door hem ingeschakelde partij, de geheimhouding beschermen van alle informatie die hem ter kennis komt van of over Lekkerkerker Food of de Producten of productiemethode, zelfs als die informatie niet als vertrouwelijk aangemerkt wordt, en zich onthouden van het gebruik van die informatie anders dan om te voldoen aan verplichtingen van Afnemer conform de Overeenkomst.
  2. Indien Afnemer verplicht wordt om vertrouwelijke informatie openbaar te maken op grond van een gerechtelijk bevel of wettelijke plicht, zal Afnemer de openbaar te maken informatie beperken tot het noodzakelijk minimum en wordt Afnemer slechts toegestaan dergelijke informatie openbaar te maken nadat hij Lekkerkerker Food schriftelijk heeft geïnformeerd.
 17. Overige verplichtingen Afnemer
  1. Afnemer garandeert jegens Lekkerkerker Food dat elk van zijn functionarissen, werknemers, agenten, hulppersonen en enige andere door hem ingeschakelde partijen, aan geen ambtenaar of natuurlijk persoon ongeoorloofd geldelijk of ander voordeel zal aanbieden, vragen of accepteren in verband met een Overeenkomst. 
  2. Afnemer zal zich te allen tijde onthouden van enig handelen dat een nadelige invloed kan hebben op de kwaliteit of veiligheid van de Producten, de reputatie van Lekkerkerker Food, of haar handelsmerken of ander intellectueel eigendom van Lekkerkerker Food.
  3. Afnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lekkerkerker Food geen (direct of indirect) gebruik maken van zijn relatie met Lekkerkerker Food voor promotionele of andere doeleinden.
  4. Afnemer zal de Producten gescheiden van elkaar en van de overige zich bij Afnemer bevindende zaken opslaan, en zal ervoor zorgdragen dat de Producten duidelijk identificeerbaar zijn.
  5. Afnemer zal tijdens het transport van, de omgang met, het gebruik van, het verwerken van, en de opslag van Producten voldoen aan alle eventueel door Lekkerkerker Food verstrekte instructies, aan de toepasselijke wet- en regelgeving en zal rekening houden met alle relevante lokale klimatologische en meteorologische omstandigheden.
  6. Afnemer zal periodieke controles uitvoeren met betrekking tot de temperatuur, relatieve vochtigheid en conditie van de Producten en zal daarvan voor iedere periodieke controle een verslag bijhouden.
  7. Als Afnemer ontwerpen, etiketten, vertalingen, of vergelijkbare materialen of inhoud verstrekt, is uitsluitend Afnemer volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor dergelijke ontwerpen, inclusief voor de kwaliteit, juistheid en de naleving van alle toepasselijke wetten. Afnemer is gehouden Lekkerkerker Food te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor enige aanspraak of rechtszaak tegen Lekkerkerker Food en verlies, kosten, uitgaven en aansprakelijkheid of veroordeling van Lekkerkerker Food in verband met een dergelijk ontwerp, inclusief als gevolg van (a) fouten of omissies in een ontwerp, (b) een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door een ontwerp, en (c) misleidende of wettelijk niet toegestane reclame.
 18. Overige bepalingen
  1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lekkerkerker Food is Afnemer niet bevoegd enige rechten of verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen. Een reorganisatie, fusie, aandelenruil, consolidatie of verkoop of het ter beschikking stellen van alle of nagenoeg alle activa van Afnemer kwalificeert als een verandering van zeggenschap waarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Lekkerkerker Food vereist is.
  2. Lekkerkerker Food heeft het recht om voor de uitvoering van enige Overeenkomst hulppersonen in te schakelen en om de uitvoering van enige Overeenkomst te delegeren aan een aan haar gelieerde onderneming.
  3. Alle kennisgevingen, en andere communicatie waarvan deze algemene voorwaarden vereisen dat deze schriftelijk geschieden, mogen ook elektronisch (i.e. per e-mail) geschieden.
  4. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een bevoegde rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.  
 19. Geschillen en toepasselijk recht
  1. Op alle verbintenissen tussen Lekkerkerker Food en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Eventuele geschillen ingevolge of in verband met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslist door de rechtbank Midden-Nederland.